Misja i Strategia

MISJA

Misja Wydziału Nauk Przyrodniczych jest ściśle powiązana z misją Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i opiera się na zasadzie jedności nauki i edukacji.
Misją Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych i świadczenie usług obejmujące swym zasięgiem również szeroko rozumiane podmioty gospodarcze. Działania te mają na celu upowszechnianie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych w celu podniesienia jakości życia jednostek oraz społeczeństwa naszego regionu, a dzięki wykorzystaniu nowych technik komunikacji również kraju i świata. Wydział realizuje swoją misję jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów i pracowników administracyjnych, poprzez dialog oparty o zasady demokracji i etyki, w duchu wolności badań naukowych oraz swobodnej dyskusji akademickiej.
Misja Wydziału spełnia się we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

STRATEGIA

Poza dbałością o wysoki poziom kształcenia studentów, podstawowym priorytetem Wydziału są starania o permanentne podnoszenie poziomu naukowego prac badawczych i rozwojowych. Niezbędnym elementem sprawczym w tym procesie, gwarantującym uzyskanie wysokich efektów, jest zaangażowanie kadry naukowej i dydaktycznej o najwyższych kompetencjach oraz wysokiej wrażliwości etycznej. Jest to jeden z podstawowych warunków kształtowania prestiżu Wydziału we wszystkich przejawach jego działalności wewnętrznej i zewnętrznej, co w konsekwencji powinno służyć również podnoszeniu rangi całego Uniwersytetu. Konieczna jest także dobra organizacja procesów naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Nauk Przyrodniczych
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel./fax. 52 32 36 728